People

Principal Investigators

Cewu Lu

Graduate Students

(names sorted by Alphabetical Order)
Qiaoping Hu *
Ph.D. (1 Year)
Mingyang Jiang *
M.Phil. (1 Year)
Jiaxu Ma
M.Phil. (1 Year)
Yuliang Xiu
M.Phil. (1 Year)
* co-supervised with Ruimin Shen

Undergraduate Students

(names sorted by Alphabetical Order)
Haoshu Fang
Zhijian Liu
Zheng Wu
Shuqin Xie
Zhengtian Xu
Yurong You
Lingkun Kong
He Huang
Zhaozhe Song
Bowen Pan
Advertisements